Góc sức khỏe

Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật

Sức khỏe được nhìn với nhiều mặt khác nhau: thể chất, tinh thần, cảm
xúc, xã hội, môi trường, kinh tế và một số cách nhìn nhận gần đây đặt sức khỏe với nhiều mối tương quan hơn

0929620660 0985226318 Zalo Facebook